جایزه ملی راهکارهای نوآورانه

جایزه ملی راهکارهای نوآورانه

 

برای حل چالش های کودکان و نوجوانان در دوران کوید-19

مهلت ارسال : 30 مهرماه 99

اطلاعات بیشتر:021411865310

ریاست جمهوری - معاونت علمی و فناوری

این مقاله را محبوب کنید